سازهای زهی

    تـــار

سازاصیل ایرانی با قدمتی بیش از هزار سال و با طنینی گرم و دلنشین. این چوب و پوست، هنگامی
که در آغوش نوازنده ی خود جای میگیرد گویی از روح نوازنده جان گرفته و زنده می شـــــــــــــــــــــود .

جعبه صدای تار از کاسه ای با دو قسمت بزرگ و کوچک اغلب از چوب توت ساخته میشود که روی آن
را پوست پوشانده که قسمت بزرگ را شکم و کوچک را نقاره مي نامند. (بیشتر...)

     سنتور

از ساز های کهن ایران زمین با پیشینه ای هزاران ساله است این ساز ذوزنقه‌ ای شکل است که با دو مضراب
اجرا می شود

معمولا سنتور رایج به سنتور نه خرکی معروف است  .
سیم های سنتور به دو دسته ی "سفید" (زیر) و "زرد" (بم) تقسیم می شوند. دسته ی سیمهای ســفید بر
روی خرک های ردیف چپ و سیم های زرد بر روی خرک های ردیف راست به تناوب قرار گرفته اند. طــــــــــــول
قسمت جلوی خرک در سیم های سفید دو برابر طول آن در قسمت پشت خرک است و میتوان در پشـــــــــت
خرک نیز از سیم های سفید استفاده کرد (بیشتر...)

      سه تار

سازی دلنشین با حجم صدایی پایین نسبت به تار
کاسه صدای این ساز کوچک می باشد و صفحه ء رویی آن نیز از جنس چوب است  که سوراخ های
روی آن برای انعکاس صدا به بیرون تهبه شده است سه تار دارای چهار سیم است که توسط ناخــن
انگشت اشاره دست راست اجرا می شود (بیشتر...)

       عود

سازی که از خاور میانه تا آندلس روی فرهنگ های مختلف بوده است و در غالب  موســـــــــــــــیقی
آن کشورها توانسته خود نمایی کند

این ساز در ایران با نام های بربط و رود نیز نام برده شده است
در دهه های گذشته کشور های عرب زبان و ترک و همچنین یونان و ارمنستان بهره های بسیاری از
این ساز برده اند اما متاسفانه در کشورمان کمترمورد استفاده قرار گرفته(بیشتر...)

      کنترباس  ( Double Bass – Kontrabass –Contre-Bass - Contrabasso )

کنتر باس بزرگترین و بم ترین عضو گروه ساز های آرشه ای است و پایین ترین سطح زیر و بمی و کمترین
وسعت صوتی را در بین ساز های زهی دارد که یا به وسیله آرشه، و یا توسط دست نواخته می‌شـــــود.
شکل ظاهر ی آن کمی با سه ساز قبلی تفاوت دارد و بزرگتر می باشد.
(بیشتر...)

      گیتار

گیتار نوعی ساز زهی است که با پیک یا انگشت نواخته می‌شود و از این جهت که سیم‌های آن در اثر ارتعاش
تولید صدا می‌کند به سازهای گروه کوردوفون (به انگلیسی:
Cordophones) یا زه‌صدا تعــــــــــــــــــــــــــلق دارد.
توانمندی ها و جذابیت های این ساز باعث شده تا در سبک ها و انواع مختلف در بیاید.  شاید در ایــــران اغلب
گیتار را بعنوان سازی برای اجرای موسیقی پاپ بشناسند و افراد زیادی به این دلیل یا به سمت این ســــــــــاز
می آیند یا از آن دور میمانند اما حقیقت این است که آنقدر طیف ها و سبک های مختلفی را در بر مبگیـــرد
. (بیشتر...)

      ویولن آلتو ( ویولا  ( Viola – Bratsche – Viole – Viola

این ساز که از نظر ساختمان و طرز قرار گرفتن شبیه ویولن می باشد بیشتر در همنوازی (یکی از اعضای مهم در
همنوازی های کوچک و بزرگ «سمفونیک و نظایر آن» است) کاربرد دارد. ویولا به نام‌های آلتو و ویولن آلتو نیـــــــز
نامیده می‌شود. یکی از تفاوت های آن با ویولن آن است که چند سانتی متر از ویولن بزرگتر می باشد. ویـــــــولا
صدای منطقه متوسط سازهای این خانواده را می‌دهد: از ویولن بم‌تر و از ویولن‌سل زیرتر است
.  (بیشتر...)

      ویولن

ویولن ساز زهی آرشه‌ای است. این ساز کوچک‌ترین عضو خانواده ویولن ها است که برای نواختن معمولاً
 روی شانه چپ قرار گرفته و با آرشه که در دست راست نوازنده است نواخته می‌‌شود
.
تاریخچه ویولن  در اروپا به قرن نهم برمی گردد و احتمالا مبدا و اصلش در آسیا بوده است .بیــشتر از 450
سال طول کشیده  که ویولن به شکل کنونی در آمده است که این نشانگر تجربه ای  است کــــــه در طول
قرنها توسط سازنده های سازهای زهی کسب شده
  (بیشتر...)

    ویولنسل ( Violoncello – Violoncell – Violoncelle – Violoncello )

از خانواده ویولن ها با بزرگی و زیبایی فراوان و با همان ظرافت ها در نواختــــنـــش
صدایی تاثیر گزار و زیبا
ویولنسل چنان بزرگتر از دو ساز آرشه ای قبلی است که نوازنده مجبور اســــت آن
را برای اجرا روی زمین، مابین پاهای خود تکیه دهد. در حالی که خود روی صندلی
می نشیند. از این جهت در انتهای تحتانی ویولنسل میله ای آهنی نصب شــده و
نوک آن روی زمین قرار می گیرد.
 (بیشتر...)

 

[ بازگشت به صحفه سازشناسی ]