ســــــــــاز و اساتید روزهای هفته
 

گیتار پاپ و الکتریک

آقای معیاری

 

سنتور و تمبک و  سلفژ
آقای شهید زاده 

 

ویولن

آقای ادب نژاد

 

پیانو
خانم هراتی

شنبه
 

پیانو و سلفژ

آقای جوادی 
 

سنتور و تمبک و  سلفژ

آقای شهید زاده 
 

پیانو
خانم لطفی

 

ویولن

خانم فرمانی

یکشنبه
 

قیچک و کمانچه

خانم خیردوش 
 

تمبک کودکان

خانم خیردوش 
 

پیانو

خانم  طالبی 
 

تار و سه تارو عود

آقای انصاری  
دوشنبه
 

ارف

خانم شم آبادی 
 

گیتار کلاسیک

آقای امیری 
 

پیانو

خانم ندافیان
 

سلفژ

آقای فاتحی 
سه شنیه
  ارف
خانم شهرستانی
 

گیتار کلاسیک

آقای امیری 
 

تار و سه تار

آقای پیمانی 
 

ویولن

آقای جورابچی 
چهار شنیه
     

یانو

آقای میرپور

 

گیتار کلاسیک

آقای امیری 
 

ارف

خانم شم آبادی 
پنج شنبه